Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27269 , IČO : 267 93 580

  Veřejné dražby      Krizové řízení      Ekonomické poradenství  
 
Obchodní rejstřík
Megapol
Zákon o veřejných dražbách
Dražební řád
Krizové řízení
Aktuální dražby
Kontaktní informace
Historie
Dražebí vyhláška První Republiky

 

Česká asociace dražebníků

Zákony on line

Konkursní noviny

Státní správaPortál státní správy

Sbírka zákonůSbírka zákonů

 

. . . Veřejnou dražbou se ve smyslu ust. § 2 písm. a) zákona č.26/2006 Sb. o veřejných dražbách rozumí "veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického anebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby....".

Při zpeněžování majetku ve veřejné dražbě je dosahováno maximálního výnosu za současného zachování průhlednosti celého procesu zpeněžení majetku. Osoba dražebníka musí vyhovět přísným zákonným předpokladům a je ze zákona vyloučeno, aby se dražebník či jemu blízká osoba účastnili dražby jako dražitelé, čímž je zamezeno střetu zájmů. Zárukou transparentnosti dražebního procesu je dále zákonná povinnost dražebníka zveřejnit dražební vyhlášku se všemi zákonnými náležitostmi způsobem a vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým a v případě nemovitostí také na internetu na tzv. centrální adrese. Ještě přísnější pravidla platí u nedobrovolných dražeb, kdy se dražební vyhláška ohledně nemovitostí zveřejňuje též na úřední desce okresního úřadu nebo jemu na roveň postaveného úřadu v místě konání dražby. Dalšími zárukami průhlednosti veřejné dražby jsou přísná pravidla pro samotný průběh dražebního jednání, m.j. pokud jde o přístupnost dražby pro dražitele i pro veřejnost a dále pravidla zamezující tzv. bleskovou dražbu, která by mohla poškodit navrhovatele dražby, dlužníka či některého z dražitelů. Zákon umožňuje zúčastněným osobám napadnout případné nesrovnalosti v procesu dražby soudní žalobou a zejména postihuje formální pochybení dražebníka v rámci celého procesu veřejné dražby neplatností dražby samotné. Je proto velmi důležité, aby potencionální navrhovatel veřejné dražby svěřil provedení veřejné dražby osobě, která jeho požadavek uspokojí nejen z hlediska jeho majetkových záměrů, avšak též s nezbytnou profesionalitou pokud jde o znalost právní úpravy a striktní zachování zákonem předepsaného formálního postupu.

Naše společnost za svého působení byla už dvakrát podrobena kontrole pracovníků z Ministerstva pro místní rozvoj, a při těchto kontrolách nebyly vytčeny žádné nedostatky.

 

Sídlo firmy

Sdlo firmy- klikni pro zvětšení

Olomoucká 26, 746 01 Opava

 

active24

 

Napište nám

Jste právě

počítadlo  

návštěvníkem

poslední aktualizace 26. 3. 2008 v 14:48 by Max

 
Copyright By Max Software 2006 ©