Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27269 , IČO : 267 93 580

  Veřejné dražby      Krizové řízení      Ekonomické poradenství  

 

Dražební vyhláška z roku 1786

 

565/1786 sb.z.s.

Dražební řád

z 15. července 1786

znovu vyhlášený d. dv. k. ze 14. září 1815, čís. 101 sb. pol. z.

§ 1

       Bez vrchnostenského povolení nemůže býti nic veřejnou dražbou prodáno. U soudních dražeb jest vrchností soud; u ostatních jest to politický úřad.

§ 2

       U soudních dražeb, které byly způsobeny spornými věcmi nebo konkursy, dlužno se říditi co nejpřísněji soudním a konkursním řádem.

Dražba musí býti před tím uvedena ve známost novinami nebo listy určenými k vyhláškám nebo jiným obvyklým způsobem a věci, které se mají vydražiti, jejich druh, též místo, den a hodina dražby obecenstvu oznámeny.

§ 3

       U věcí velké hodnoty musí býti jejich podstata několika slovy popsána. U nemovitostí buď oznámeno, kde lze nahlédnouti před dražbou do listin k nim náležejících.

§ 4

       V těchto případech musí býti vyhlášení učiněno vždy v době přiměřené předmětu.

§ 5

       O nářadí, knihách, vínech, sudech a podobných dražených věcech buď zhotoven seznam, který musí míti dva oddíly, jeden pro odhadní cenu, druhý pro prodejní cenu.

Aby byly zamezeny všechny zmatky, má každý kus býti označen číslem.

Tento seznam buď sdělen obecenstvu a dražba buď vykonána podle pořadu čísel. Kdyby některé položky prodávané v pořadí nebyly ihned prodány, buďtež téhož dne na konci dražby anebo příštího hned na počátku ještě jednou vyvolány.

§ 6

       Při každé dražbě musí býti vrchnostenský komisař, nezprošťuje-li od toho zvláštní dovolení policejního úřadu.

§ 7

       Povinností komisařovou jest, všeho si hleděti, co se děje při dražbě. Proto se postarej, aby s kupci slušně se zacházelo, přítomným na žádost bylo prodávané zboží ukázáno s náležitou obezřetností a potřebná vysvětlení ochotně dána:

aby mezi vyvolavačem a kupcem nebylo tajné dohody ani se nevyskytly stranickost;

aby zejména kusy vyšší hodnoty nebyly nevčas prodány, nýbrž aby bylo hleděno k počtu kupujících, pokud se to státi může bez újmy pořadí čísel, a aby vše bylo prodáno za cenu co možná nejvyšší.

Také nedovolí vyvolavači, aby buď s kupci libovolně koupi ujednal nebo je překvapil, také má zameziti všechny spory mezi kupci.

Konečně má vůbec k tomu hleděti, aby byl zachován pořádek a přesně bylo dbáno, co jest tu předepsáno.

§ 8

       Draží-li se nemovitosti, práva, výsady, důchodky, podniky, dodávky atd., ať ku prodeji nebo k pachtu, má komisař řádný a přesný dražební zápis buď sám sepisovati anebo pod svým dozorem dáti sepisovati, kterýž zápis se připojí ke zprávě, jež se podá, se všemi přílohami.

§ 9

       Do tohoto zápisu musí býti zapsány věci, které se mají vydražiti, pak ti, kdo se hlásí za kupce nebo pachtýře, a podmínky, za kterých se prodej anebo zpachtování státi má.

§ 10

       Také buďte v tomto zápise poznamenány stupňující se po sobě nabídky, zejména však nejvyšší podání a zápis od nejvyšších podatelů vlastní rukou podepsán.

§ 11

       Při dražbách buď vyvoláváno oprávněným vyvolavačem; tento vyvolavač musí býti poctivý muž a od vrchnosti opatřen řádným oprávněním k vyvolávání, a také od ní vzat do přísahy a slibu.

Na chování se tohoto muže musí býti přísně dohlíženo; kdyby jednal proti těmto předpisům, musí býti ihned zbaven svého úřadu a prohlášen pro budoucnost za nezpůsobilého vyvolávati.

§ 12

       Vyvolavač obdrží za každý celý den 3 zl. (6 Kč), za každého půl dne nebo ještě kratší čas 1 zl. 30 kr. (2,60 Kč).

Kromě toho platu není oprávněn něčeho žádati pod jakoukoliv záminkou.

§ 13

       Při vyvolávání nesmí vyvolavač míti osobní ohledy, hleděti někomu něco zjednati ze zvláštní přízně nebo jiných úmyslů, ani nikomu z přítomných nepřekážeti volně podávati.

Také se zapovídá vyvolavači z prodávaných věcí něco jak ve vlastním, tak i v cizím jméně pro sebe koupiti nebo si jinak přivlastniti.

§ 14

       Při vyvolávání musí býti prodávaný předmět ukázán, pojmenován a určená cena udána.

U věcí vyšší hodnoty, jako skvostů, klenotů a jiných cenností, musí býti kupcům necháno několik minut na rozmyšlenou.

Kdyby se nenalezl kupec, buď vyvolaný předmět zatím dán stranou, aby se dražba neprotahovala a byly vyvolány dále jiné věci.

§ 15

       Stejně jest postupovati, vyvolávají-li se nemovité nebo takové věci, o nichž se zmiňuje § 8, a poněvadž nemohou býti ukázány, buďtež alespoň zřetelně pojmenovány.

§ 16

       Učiní-li se po vyvolání na prodávanou věc podání, má vyvolávač částku třikráte zřetelně opakovati s obvyklým dodatkem: poprvé, podruhé a potřetí.

To má býti opakováno bez ukvapení a zvláště poslední vyvolání musí se státi po přestávce poněkud delší, ani nesmí býti s nejvyššími podateli uzavřeno dříve, než poslední vyvolání úplně prošlo. Po posledním vyvolání potvrdí vyvolavač úderem dřevěným kladívkem, že koupě se stala.

§ 17

       Pokud od prvního až do úplného uplynutí třetího vyvolání se učiní podání, musí býti toto opětně opakováno a jako v dřívějším ustanovení vyvoláváno.

§ 18

       Při veřejné dražbě neplatí žádná přednost, žádné právo odkupné. Každý, kdo jest způsobilý držeti prodávanou věc, může za vyvolávání tak často a tolik nabídnouti, kolik chce. Není však nikomu dovoleno haněti prodávanou věc, spolupodavatele odstrašovati anebo v dalším podávání jim jakkoliv překážeti.

§ 19

       Pod odhadní hodnotou aneb určenou vyvolávací cenou nesmí, kromě případů uvedených v soudním řádě, nic býti prodáno, není-li tu zvláštního vlastního příkazu úřadu nebo svolení vlastníka prodávané věci.

§ 20

       Vše, co při dražbě se koupí, musí býti hned hotově zaplaceno, a nesmí býti prodaná věc nikomu vydána, dokud není hotově zaplacena.

Bylo-li by třeba pro velmi vysokou kupní cenu nebo pro jiné důležité okolnosti zvláště vyjednávati s kupcem o tom, jak a kdy zaplatí nebo zajistí cenu, může potřebné k tomu býti zařízeno s nutnou opatrností.

§ 21

       Kde záleží při koupi nebo pachtu na osobních vlastnostech nejvyššího podatele, musí se o nich vykázati tento anebo za něho se dostavivší zmocněnec, založiv písemnou plnou moc.

§ 22

       Movité věci, jakož i cenné věci, části zařízení a všechny ostatní svršky buďtež ihned kupcem převzaty a odneseny z místa dražby, jakmile byla kupní cena hotově složena, aby bylo zabráněno všem omylům.

 

Klikni pro návrat na hlavní stránku

 

 
Copyright By Max Software 2006 ©