Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27269 , IČO : 267 93 580

  Veřejné dražby      Krizové řízení      Ekonomické poradenství  

 

Klikni pro návrat na hlavní stránku

DRAŽEBNÍ ŘÁD

Článek 1.
Základní ustanovení

Tento "Dražební řád" upravuje prodej movitého či nemovitého majetku ve veřejné dražbě (dále jen dražba) podle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. Dražbu navrhuje osoba, která za podmínek stanovených zák. č. 26/20August 17, 2007 21:15rhovatel), dražbu provádí společnost MEGAPOL s.r.o. , IČO: 267 93 580 (dále jako dražebník).

Článek 2.
Předmět dražby

Předmět dražby je specifikován v "Dražební vyhlášce", v níž dražebník uvede přesné označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v nímž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cen. S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby.

Článek 3.
Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v § 3 zák.č. 26/2000 Sb.
Účastník dražby je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.
Pokud účastníkem dražby bude fyzická osoba, která je ženatá (vdaná) a nemá rozdělené nebo zúžené společné jmění manželů, doloží rovněž plnou moc s úředně ověřeným podpisem svého manžela (manželky) k souhlasu s účastí v této dražbě s tím, že případně vydražená nemovitost bude ve společném jmění manželů.
V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, způsob a termín je vždy uveden v "Dražební vyhlášce"), doloží účastník dražby úhradu dokladem potvrzujícím úhradu (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní složenka) či může složit dražení jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Účastníci dražby jsou dále povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Poté se zapíše do listiny "Zápis do dražby" a bude mu přiděleno dražební číslo.
Účastníci dražby nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoli způsobem negativně ovlivňovali volný průběh dražby.


Článek 4.
Organizační zabezpečení dražby

Dražebník je povinen dohlížet na průběh dražby, na činnost licitátora a dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem.
Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před zahájením dražby, stejně tak i zaměstnancům příslušného živnostenského úřadu a ministerstva pověřeným kontrolou dražby, veřejnosti pak alespoň 10 minut před zahájením.
Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to dle ustan. § 22 (při dražbě dobrovolné) nebo § 46 (při dražbě nedobrovolné) zák. č. 26/2000 Sb.

Článek 5.
Průběh dražby

Dražba je zahájena vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby). Licitátor zahajuje dražbu označením a popisem předmětu dražby, údaji o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, údajích o nájemních smlouvách týkajících se předmětu dražby a závazcích z nich vyplývajících, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenou, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz a oznámením, o jakou dražbu jde (dobrovolná, nedobrovolná, opakovaná). Poté vyzve licitátor účastníky dražby k podávání nabídek.
Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu.
Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou.
Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora "Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (jeho označení), udělím mu příklep." učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Příklep lze učinit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby.
Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Los spočívá v tom, že bude na papír napsáno "Vydraženo" a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu s papíry čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků stejného nejvyššího podání), poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením "Vydraženo", udělí licitátor příklep.
Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo vůči předmětu dražby a doloží-li to dražebníkovi před zahájením dražby, není tento účastník stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nevyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby s předkupním právem více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti spoluvlastnických podílů rozhodne licitátor losem (popsaným výše) o tom, komu z těchto spoluvlastníků příklep udělí. Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání a to ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí. V případě dobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby". V případě nedobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, může dražebník provést opakovanou dražbu, kdy bude nejnižší podání sníženo o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby".
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) bankovním převodem na účet, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to bez zbytečného odkladu po skončení dražby.Nebyla-li dražební jistota složena na účet , vrátí dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení dražby.

Článek 6.
Povinnosti vydražitele

Uhradí-li účastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udělen příklep, cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené v "Dražební vyhlášce", přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a k úhradě vzniklé škody bude použita odpovídající část dražební jistoty, kterou zaplatil dražebníkovi.

Článek 7.
Protokol o provedené dražbě

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník "Protokol o provedené dražbě". V něm je uvedeno zejména: datum, místo a čas konání dražby, druh dražby, označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stavu v němž se předmět dražby nachází, a odhad jeho ceny. Označení bývalého vlastníka, příp. zástavce a dlužníka, nejnižší podání, označení navrhovatele, dražebníka, licitátora a vydražitele, cena dosažená vydražením. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.Odmítne-li vydražitel protokol o provedené dražbě podepsat, uvede to dražebník v protokolu.

Článek 8.
Potvrzení o nabytí vlastnictví

"Potvrzení o nabytí vlastnictví" vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle § 29 (dražby dobrovolné) nebo § 53 (dražby nedobrovolné) zák.č. 26/2000 Sb., bez zbytečného odkladu. Písemné potvrzení obsahuje: označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Přílohou musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením, dále pak případně stejnopis notářského zápisu (§ 47 odst. 8 zák. č. 26/2000 Sb.).


Článek 9.
Předání předmětu dražby

Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, podnik nebo jeho organizační složku, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání dražby bude sepsán "Protokol o předání předmětu dražby" podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Článek 10.
Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto "Dražebním řádu" neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb.


V Opavě dne 3. 4. 2006
MEGAPOL s.r.o.
dražebník v.r.

Klikni pro návrat na hlavní stránku

 

 
Copyright By Max Software 2006 ©